Regulamin


 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ www.pollacki.com

Definicje

Regulamin to niniejszy regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej pollacki.com , który określa warunki świadczenia za jej pośrednictwem Usług na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę .

Witryna to witryna internetowa prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim , za pośrednictwem strony www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.pollacki.com w celu prezentacji Projektów.

Usługodawca to firma MM4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bieniewicka 10/14/39, 01-632 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000236109, REGON: 140171670, NIP: 1132568407, będąca administratorem i właścicielem Witryny .

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. MM4 sp. z o.o., pracownia w Warszawie przy ul. Pszczyńskiej 36 , 03 – 690 , e – mail: info@pollacki.com, nr tel.: +48 605 607 522.

Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może się z nim skontaktować, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Konsument to Użytkownik , który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową. Usługa to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Witryny, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Umowa to umow a o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

Projekt to projekt butów wykonywanych przez Usługodawcę na indywidualne zamówienie Użytkownika, zaprezentowany słownie i graficznie w obszarze Karty Butów, w celu jego wizualizacji.

Karta Butów podstrona Witryny zawierająca prezentację istotnych cech Projektu i jego specyfikację , a w szczególności zdjęcia, nazwę, opis, cenę oraz informacje dotyczące składu surowcowego materiałów z których są one wykonany.

Konsultacja to wymiana informacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, służąca ustaleniu istotnych i szczegółowych Parametrów Dzieła, w celu dokonania przez Usługodawcę oceny możliwości jego wykonania w oznaczony sposób oraz ewentualnego zawarcia odrębnej umowy w tym przedmiocie.

Parametry to zespół indywidualnie oznaczony ch właściwości technicznych i użytkowych Dzieła , ustalany ch pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w trakcie Konsultacji oraz wiążących w treści odrębnej umowy, zawieranej w formie pisemnej w miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę. W zakres ustalanych Parametrów wchodzą istotne cechy Dzieła, a w szczególności szczegółowe wymiary, kolor, wykonczenie oraz modyfikacje konstrukcyjne Projektu.

Dzieło to odzież wykonana przez Usługodawcę na indywidualne zamówienie dla konkretnego Użytkownika , na podstawie oznaczonego Projektu z uwzględnieniem Parametrów ustalonych w odrębnej umowie zawieranej w formie pisemnej, w miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę.

§1 Ogólne warunki umowne

1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin , który udostępnia pod adresem url Witryny w brzmieniu: www. pollacki.com

2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

4. Podane na stronie internetowej Witryny informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego .

5. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem Witryny przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

6. Siedziba Usługodawcy mieści się w Warszawie przy ul. Bieniewickiej 10/14/39, 01-632 Warszawa.

7. W celu korzystania z Witryny konieczne jest dysponowanie przez Użytkownik a urządzeniem teleinformatyczn ym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

8. Korzystanie z Witryny następuje poprzez zapoznanie się z jej zawartością.

§ 2 Korzystanie z formularza kontaktowego

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę udostępnienia formularza kontaktowego.

2. Umowa o świadczenie niniejszej Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z właściwego formularza i zostaje rozwiązana poprzez opuszczenie zawierającej go podstrony.

3. Formularz kontaktowy jest zamieszczony w szczególności w obszarze Karty Butów

4. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Witryny, służącego do komunikowania się z Usługodawcą .

5. Formularz kontaktowy służy w szczególności do :

a. przesłania zapytania dotyczącego wyświetlanego Projektu,

b. prowadzenia Konsultacji lub ustalenia sposobu i terminu jej prze prowadzenia.

6. Skorzystanie z formularza kontaktowego nie powoduje związania stron umową o wykonanie Dzieła .

§ 3 Prezentacja projektów i konsultacje w przedmiocie wykonania dzieła

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę prezentacji Projektów .

2. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili wyświetlenia Karty Butów i ulega rozwiązaniu w chwili jej opuszczenia.

3. Przedmiotem Usługi jest wyświetlenie Karty Butów w celu zaprezentowania istotnych cech Projektu i jego specyfikacji, a w szczególności zdjęć, nazwy, opisu, ceny oraz informacji dotycząc ych składu surowcowego materiałów z których jest on wykonany.

4. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość przeprowadzenia Konsultacji, polegających na dokonaniu oceny możliwości wykonania Dzieła w sposób oznaczony w Karcie Butów, z uwzględnieniem indywidualnych Parametrów oznaczonych przez Użytkownika .

5. Konsultacje odbywają się:

a. pisemnie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w obszarze Karty Butów,

b. telefonicznie, z wykorzystaniem numeru telefonu: +48 605 607 522 – dostępnego codziennie w godz. od 8:00 do 18:00,

c. osobiście , w pracowni projektowej Usługodawcy w Warszawie przy ul. Pszczyńskiej 36 – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu Konsultacji z Usługodawcą.

6. W procesie Konsultacji Użytkownik określa szczegółowe Parametry Dzieła, w celu dokonania przez Usługodawcę oceny możliwości jego wykonania w oznaczony sposób oraz ewentualnego zawarcia odrębnej umowy w tym przedmiocie.

7. Parametry Dzieła powinny zawierać w szczególności: rozmiar, kolor, model, wkończenie  oraz modyfikacje konstrukcyjne Projektu.

8. Informacje przekazywane przez strony w trakcie Konsultacji mają charakter wstępnej oceny możliwości wykonania Dzieła i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

9. Zawarcie umowy o wykonanie Dzieła następuje wyłącznie w odrębnej umowie , zawieranej w formie pisemnej, na podstawie wyboru Projektu użytego do wykonania Dzieła oraz w przypadku wyrażania takiej woli przez strony, również z uwzględnieniem postanowień wynikających z przeprowadzonych Konsultacji.

10. Wszystkie Dzieła wytworzone na podstawie Projektów są projektowane, konstruowane, szyte i motowane ręcznie według Parametrów przez Usługodawcę w pracowni , położonej w Warszawie przy ul. Pszczyńskiej 36.

11. Zawarcie umowy o wykonanie Dzieła nie jest możliwe za pośrednictwem Witryny.

§ 4 Polityka prywatności danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Witryny jest Usługodawca.

2. Dane osobowe mogą również zostać zebrane jeśli jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną l ub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może zostać cofnięta w każdej chwili.

4. Dane zostają zebrane przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkowników, których dotyczą.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres, adres e – mail i numer telefonu.

6. Usługodawca dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

a. przetwarzane zgodnie z prawem i zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

b. nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

7. Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Użytkownikom, których dane osobowe zostały przez Usługodawcę zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

9. Usługodawca zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Witryną, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnienie m okolicznośc i niedozwolonego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

10. Dane osobowe przetwarzane w ramach Witryny zgromadzone są na zewnętrznych, bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem.

11. Do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Witryny uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy, Usługodawca oraz wskazane w poniższym paragrafie podmioty trzecie w celach statystycznych.

§ 5 Pliki „cookies” i dzienniki systemowe

1. Plik „cookie” jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Witryny . Gdy Użytkownik odwiedza Witrynę ponownie, dzięki plikowi „cookie” przeglądarka Użytkownika może zostać rozpoznana przez Witrynę.

2. Użytkownik Witryny może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „ cookie”. Bez nich, niektóre funkcje lub Usługi Witryny mogą jednak nie działać poprawnie.

3. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany.

4. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Usługodawcę za pomocą wymienionych narzędzi.

5. Dzienniki systemowe to wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Witryny, automatycznie zapisują ce żądania stron wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jej podstrony. Dzienniki systemowe zawieraj ą żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacz nie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

6. Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu administrowania Witryną. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoli czności opisanych w niniejszym paragrafie.

7. W związku z korzystaniem z Witryny przez Użytkowników, w sposób automatyczny Usługodawca może zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z Usług, przesłane przez Użytkownika żą dania związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Witryny w związku z c z ynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakres ie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

8. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje można składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przy użyciu Danych Kontaktowych Usługodawcy.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika , w tym jego dane kontaktowe.

3. Usługo dawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i udziela odpowiedzi analogicznie do sposobu wniesienia reklamacji.

4. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

b. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

c. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ,

d. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http: //ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie Usługi , z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia , zamieszczone na stronie internetowej Witryny m. in. w celu prezentacji Projektów są przedmiotem praw autorskich Usługodawcy lub ich innych właścicieli .

2. Domena internetowa Witryny, jej logotypy i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Witryny oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą , w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,

b. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Witryny oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi ,

c. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem .

6. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

7. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących tych świadczeń .

8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Witryny , za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Witryny nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika , w pr zypadku gdy strony są związane u mową o charakterze ciągłym.

9. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

10. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

12. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Witryny .

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarta została umowa o świadczenie usług. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas : MM4 sp. z o.o. , e – mail: info@pollacki.com, tel.: +48 605 607 522 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close